Historik

 
 

År 1925 en agitationskommitté ansåg man borde utses som skulle verka för en allmän anslutning till föreningen. 45 anmälde sitt intresse. Årsavgiften var 1 krona. Första årsmötet hölls den 16 februari 1925 kl 19 på Lilla Hotellet Ramlösabrunn.

Det nu nedlagda Ramlösa Värdshus hette tidigare Lilla Hotellet

Det nu nedlagda Ramlösa Värdshus hette tidigare Lilla Hotellet

Mycket har hänt sedan dess. Vi har försökt att hitta intressanta händelser och frågor som varit aktuella under de nittio åren. Vissa frågor har blivit lösta och andra är fortfarande aktuella.

 
 

1925 - 1939

Under åren 1925 – 1939 var bl a dessa frågor aktuella:

 • Utbyggnad av gator och gångbanor

 • Gatubelysning och framdragning av vatten-, avlopp- och gasledningar

 • Spårvägstrafiken var uppe till behandling

Andra frågor som låg de boende varmt om hjärtat var:

 • Missnöjet mot förbud för potatisodling 1929

 • Kloakfrågan, telefonstationens öppettider

 • Brevbäringsturer i området 1930

 • Byggande av lek- och idrottsplats 1933 blev klart 1938

 • Inrättande av vallokal inför kyrkoherdevalet 1934

 • Skyddande av småfågel livet i Ramlösa

 • Skollokaler i Köpinge skola samt inrättande av deklarationsbyrå i Ramlösa.

 • 1939 anordnade föreningen ett föredrag om hemskyddet (luftskyddet).

1940-talet

Föreningen har efter 10 års arbete nått en heldel framgång vad gäller utbyggnaden av gatunätet, förbättring av gatubelysningen samt spårvägsfrågorna. 1943 kom 250 Ramlösabor till ett möte som skulle ta upp spårvägsfrågorna. Begäran görs av föreningen om polis i Ramlösa, 1945 får Ramlösa ”sin” polis. Ansökan görs om en biblioteksfilial. Vidare inrättas efter påstötning av föreningen en apoteksutlämning i Kemikalieaffären.

År 1944 sattes den första offentliga julgranen upp. Dans anordnades runt granen och gotte-påsar utdelades till barnen. 150 barn kom 1945 och året därpå hade antalet ökat till 200 st. 1946 dök trafikbullerfrågorna upp.

Under hela 40-talet hade föreningen ett socialt engagemang genom att julgåvor delades ut till behövande. Bidrag lämnades till mindre bemedlade för exvis klädinköp i samband med konfirmation. Bidrag lämnades även till Arne Svenssons sångutbildning. Premier överlämnades till elever vid Köpinge skola. Genom föreningens försorg anordnades bl a trädbeskärningskurser.

1950-talet

Föreningen skrev till Kungen och protesterade mot att spårvägen skulle läggas ned. Trots protesterna läggs spårvägen ner 1951, ingen ersättningsbuss sätts in. Frågor ang gatunätet fortsätter att vara aktuella. Protester mot att en brevduveförening vill flytta till Dunkärrsgatan och man protesterar mot att en kemisk fabrik vill etablera sig på Surbrunnsgatan 22. Föreningen vill att en ”Kindergarten” etableras i Ramlösa. Bidrag från föreningen till mindre bemedlade fortsätter.

1960-talet

Ramlösa Station

Ramlösa Station

Problemet med det dåliga gatunätet och avsaknad av gatubelysning är fortfarande aktuella frågor. Breddningen av Brunnsvägen mellan järnvägen och Kummelgatan är efter 5-6 år fortfarande inte klar. Debatt ang bemanning av Ramlösabrunns järnvägsstation. Protester framförs mot nedläggning av godsinlämning på järnvägsstationen samt att man inte kan köpa järnvägsbiljett på stationen. Olika telefontaxor i Ramlösa och Helsingborg tas upp. Föreningen vill påskynda utbyggnaden av elspänningsnätet till 220 volt. Protester mot att inte Kummelgatans förlängning bygges ut för biltrafik.                                                                 

1970-talet

Förslag till ny stadsplan för Ramlösabrunnspark och området invid skulle innebära att del av bebyggelsen inne i parken skulle rivas och bl a ersättas med konferensbyggnader.

Förslaget innebar även att byggnaden som tidigare inrymde Schülers köttaffär och numera Jensens konditori skulle rivas för att ge plats åt en större trafikkorsning. Med anledning av förslaget översändes till Kungen en skrivelse om bevarande av brunnsparken. Genom en landsomfattande opinionsbildning mot planförslaget, där många då kända personer från hela landet protesterade mot förslaget, gjorde att planen omarbetades. TVinspelningen av Birger Sjöbergs ”Kvartetten som sprängdes” gjorde att intresset för brunnsparken och villorna ökade. Brunnsvillorna och hotellet kunde därmed räddas och renoverades för att säljas. Villa Desideria var länge rivningshotat men tack vare en anställd arbetsledare på SIAB kunde parkens äldsta byggnad bevaras. Föreningen protesterade mot rivningen av badhuset.

Det första badhuset, byggt 1856

Det första badhuset, byggt 1856

För det mest akuta skyddsarbetet för att kunna bevara badhuset sponsrade olika företag i Ramlösa och dess närhet . Arbetet utfördes av 26 frivilliga föreningsmedlemmar.

Bullermätningar längs Malmöleden börjar. Bullerplank sätts upp 14 år efter det att  motorvägen byggts. Protestskrivelser mot att posten ska läggas ner. 1977 anordnades en höstvandring i parken. Styrelsen var representerad vid samråd betr bebyggelse av Humlegården. Efter uppstädning anordnades ”invigning” av ravinen.

1980-talet

Kraven på bullervall utmed Malmöleden fortsätter. Klagomål från föreningen angående indragningen av  kvarterspolis i Ramlösa/Elineberg. Motionsslinga i Brunnsparken efterlyses. Föreningen i samråd med Lions i Råå sätter upp en minnessten i parken över Birger Sjöberg.

Skrivelse inlämnas ang. en gångförbindelse under järnvägen till busshållplatsen vid Folke Bernadottes väg. Debatt ang. försämringen av det nya busslinjenätet. Protest mot byggandet av höghus i kv. Musikanten. Frågor som aktualiserades var utebliven skyltning mot tung trafik på Folke Bernadottes väg m fl, (ingen skyltning, hänvisning till lokala trafikföreskrifter), upprustning av brunnslasarettet och varmbadhuset, bussförbindelsen, tågtrafiken genom Ramlösa samt Österledens utbyggnad.

Vid föreningens 60-årsfest 1985 i Brunnshotellet uppträdde Povel Ramel med sin show.

1990-talet

Föreningen lyckas få ändring av postadressen från Helsingborg till Ramlösa. I samband med adressändringen utlystes en vykortstävling. Gångtunneln under järnvägen klar.

Biljettskiosken vid den västra parkentrén uppsnyggad efter många påpekanden från föreningen. Föreningen kräver bättre belysning i parken samt upprensning i parken och i ravinen. Önskemål framförs om flaggstänger i ravinen och om att en boulebana anläggs i parken. Protester framförs dels mot SJ:s trafik med diesellok och dels mot bussomläggning och ny turlista samt avsaknad av busskurer. Önskemål framförs om laxtrappa i Lussebäcken.

Föreningen utger en jubileumsskrift i anledning av föreningen 75 år. Tillsammans med andra föreningar i Ramlösa anordnas kursverksamhet och soppluncher med underhållning. Äldrevård i Ramlösa aktualiseras. Styrelsen har lämnat svar på cykelplan samt översiktsplan för Helsingborg. Förslag till trafik- och miljöförbättringar i Ramlösa har överlämnats. Föreningen anordnade en gemensam städdag i parken.

2000-talet

Föreningen initierade flera möten med politiker och stadens tjänstemän för att bl a diskutera järnvägsfrågan, Österleden, tung trafik, skyltning och hastigheter i Ramlösa samt stadsplaneändringar, cykelvägar, gator och klotter. Frågor ang kultur, vägar, trafik, byggnation, skola, vård och omsorg togs upp vid möte med medborgarutskottet. Skrivelse har översänts till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige med begäran om bidrag till musikunderhållning några sommarsöndagar i parken. Ännu inget resultat. Efter många års frånvaro uppsattas en julgran.

Föreningen har bidragit till plantering av en kejsarlind i brunnsparken framför kontorsvillan. Protester har framförts ang bygglov för 3G mast. Enkät har översänts till boende över 60 år beträffande planeringen av seniorbostäder i Ramlösa. Föreningen anordnade slåtter i Ekebacken.

Under de två första åren har föreningen utgett almanacka med motiv från ”det gamla Ramlösa”. Under många år har föreningen stått för valborgsmässofirande med brasa, sång och tal till våren. Dessutom arrangerar föreningen midsommarfirande med dans kring midsommarstången. Års- och vårfester var under många år mycket populärt bland medlemmarna. Vårfesterna upphörde i mitten av 1980-talet.

Kontorsvillan

Kontorsvillan