Ramlösabor
 
Ramlosa_logo_White.png
 
IMGP4307 2 copy.jpg
 

Föreningen Ramlösabor

Föreningen Ramlösabors syfte är att värna Ramlösa, dess historia, unika karaktär och kultur, men också vara en modern lobbyorganisation mot Helsingborgs stad och omvärlden. Vi har en unik stadsdel som vi alla känner stolthet och glädje över. Med gemensamma krafter skall vi vårda det historiska arvet och utveckla Ramlösa för framtiden.

 
 

Evenemang

 
 
Flyer Årsstämma_Medlemskap_2019.002.jpeg

Årsstämma 2019

Datum: 2019-03-12 kl 19.00 Plats: Villa Örelid, Svanhalsgatan 37, Ramlösa

Dagordning

§ 1. Mötets öppnande

§ 2. Val av stämmoordförande

§ 3. Val av sekreterare

§ 4. Förteckning över närvarande medlemmar

§ 5. Fastställande av dagordning

§ 6. Justerare tillika rösträknare

§ 7. Stadgeenlig kallelse

§ 8. Verksamhetsberättelse för 2018

§ 9. Revisorernas berättelse

§ 10. Beslut om fastställande av resultat-och balansräkning

§ 11. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den beslutade balansräkningen

§ 12. Beslut i fråga om styrelsens ansvarsfrihet

§ 13. Fråga om arvoden

§ 14. Val av ordförande

§ 15. Val av styrelseledamöter och suppleanter

§ 16. Val av revisor och revisorssuppleanter

§ 17. Val av valberedning

§ 18. Övriga frågor

§19.  Mötets avslutande

 
 

Bli medlem idag

Var med och hjälp till att utveckla och bevara Ramlösa,

dess historia, unika karaktär, kultur och infrastruktur. 

Hitta Hit

Ramlösa Brunnsparken är vackert hella året runt. Besök idag!